Kwaliteitsstatuut


Via deze link: Kwaliteitsstatuut Grootsepraktijken kunt u het kwaliteitsstatuut downloaden of bekijk de tekst hieronder.


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Grootsepraktijken
Naam regiebehandelaar: S.E.Groot
KvK nummer: 55101313
Website: www.grootsepraktijken.nl
BIG-registraties: 29912701125
Overige kwalificaties
Basisopleiding: Orthopedagogiek
AGB-code praktijk: 94059398
AGB-code persoonlijk: 94011812

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Kinderen en jeugd en hun ouders, danwel jong-volwassenen met: Opvoedingsvraagstukken, ontwikkelingsstoornissen, zelfbeeld en identiteitsproblemen, problemen in de relaties, traumatische ervaringen, stemmings- en angstklachten. Diagnostiek en behandeling vanuit een systeemtheoretisch en cognitief gedragstherapeutisch kader, waarbij er tevens oplossingsgericht en met inzet van emdr gewekt wordt.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
S.E.Groot 29912701125

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Jeugdzorg-aanbieders

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
De buurtcoaches in de betreffende wijk, de jeugdconsulenten van de gemeenten, de huisartsen danwel POH-ers en de overige zorgaanbieders binnen de Jeugdzorg (Lindenhout) en/of (Jeugd)GGZ (GGnet, Karakter, Automaat, HSK) en/of vrijgevestigden in basis GGZ (oa Praktijk Zij aan Zij) en specialistische GZ

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Doorverwijzing naar specialistische zorg, overname door POH-er danwel buurtcoaches ter nazorg.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De praktijkhouder is alle dagen via mail en voicemail bereikbaar. Gedurende kantoortijden worden cliënten en verwijzers via mail en telefoon te woord gestaan. Na kantoortijden en in het weekend zal dit alleen in dringende gevallen aan de orde zijn. Cliënten worden bij een crisis verwezen naar de spoedeisende zorg van de jeugdzorg danwel de ggz crisisdienst (via de huisartsenpost). Dit wordt zowel op mijn website, in mijn praktijk als in de voorwaarden/afspraken op de behandelovereenkomst vermeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik een 1-mans praktijk ben

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Coöperatie VGZ, DSW, CZ groep, de Friesland en Multizorg

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.grootsepraktijken.nl/kosten.html

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.grootsepraktijken.nl/kosten.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.grootsepraktijken.nl/index.html

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Beroepsvereniging NIP http://www.psynip.nl/contact-en-service/veelgesteldevragen/clienteninformatie/wat-als-ik-ontevreden-ben-over-een-psycholoog_.html Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
R.Bessems Klinisch psycholoog Big 19049263325 (T.R.J.M.Bessems)

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.grootsepraktijken.nl/werkwijze.html

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De eigenaar/praktijkhouder is de persoon die van aanmelding tot afsluiting verantwoordelijk is en contact onderhoudt met de cliënt.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: S.E.Groot

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie 9406 Omschrijving gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In intervisie en supervisie kan het diagnostisch proces (geanonimiseerd) aan bod komen ter deskundigheidsbevordering danwel intercollegiale toetsing.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: S.E.Groot

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie 9406 Omschrijving gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: S.E.Groot

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie 9406 Omschrijving gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bij kinderen/jongeren tot 18 jaar is er altijd contact met gezaghebbende ouder(s) danwel verzorgers. Bij (jong)volwassenen gebeurd dit in overleg met hen en via hen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Bij de start wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt gewerkt met ROM en Clienttevredenheidsonderzoek. Bij langer durende behandeling (max750 min) wordt gedurende de behandeling geëvalueerd. Er wordt tevens met SRS gewerk

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
5 sessies

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij elke sessie SSR en bij afsluiting clienttevredenheidsvragenlijst

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: S.E.Groot
Plaats: Doetinchem
Datum: 06-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja