Betalingsvoorwaarden


Via deze link: betalingsvoorwaarden kunt u de Algemene Betalingsvoorwaarden downloaden of bekijk de tekst hieronder.

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De psycholoog stuurt binnen zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.

Artikel 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Artikel 10
Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Er zijn wettelijke regels voor het doorberekenen van incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening.

Over de eerste 2.500 euro mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend. Over de volgende 2.500 euro mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend.

Er is wettelijk een minimum bedrag van 40 euro voor incassokosten vastgesteld. Is de rekening lager dan 267 euro, dan betaalt de cliënt het minimum bedrag van 40 euro voor incassokosten.