Privacy


Via deze link: Privacy policy mei 2018 kunt u de Privacy Policy downloaden of bekijk de tekst hieronder.

Privacy Policy
Bewust en onbewust deel je gegevens met mij. Ik vind het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan, ik hecht aan de bescherming van je persoonsgegevens en wil daar hieronder graag meer uitleg over geven. Mochten daar nog vragen over zijn neem dan vooral contact op per mail.

Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik vraag om je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik ben op de hoogte van jouw rechten omtrent je gegevens, ik wijs je hierop en respecteer deze rechten.

Als praktijkeigenaar ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt of hierover contact wenst dan kan dat natuurlijk.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (zodat behandelingen gedeclareerd kunnen worden)
 • Het uitvoering geven aan de opdracht tot behandeling/diagnostiek (het inhoudelijke proces wordt vastgelegd)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen leveringsopdracht vanuit de gemeente/ofwel zorgverzekering en de behandelovereenkomst met de cliënt

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • BSN
 • Zorgverzekeraar
 • Huisarts

De persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandeling.

In de financiële administratie worden de persoonsgegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

Inzagerecht dossier en bewaartermijn dossier is conform de WBGO en hierin worden ook de genoemde persoonsgegevens derhalve voor 15 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft moet ik soms aan derde partijen verstrekken omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de inhoudelijke administratie (electronisch patiëntendossier Tenzinger en Telepsy)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Tenzinger en boekhouding).

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Verder zal ik de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het Centraal Bureau van de Statistiek die in het kader van onderzoek 2 jaarlijks (persoons-)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval ben ik verplicht medewerking te verlenen, op straffe van een boete. De gegevens die het CBS vraagt betreffen: BSN, postcode, start- en einddatum van de zorg. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan dergelijke verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een de door jou gegeven toestemming, dan heeft je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.